Over ons

Vrije Scholengemeenschap Heusden-Zolder            vsghz

Op 1 september 2014 hebben de scholen van het katholiek basisonderwijs in Heusden-Zolder de bestaande samenwerking opnieuw voor een periode van 6 jaren verlengd. Op basis van het groeiend vertrouwen en een meer intense samenwerking vonden de besturen het niet meer dan vanzelfsprekend om dit engagement voort te zetten.

Vanaf 1 september 2019 zijn de verschillende besturen een fusie aangegaan naar één overkoepelend bestuur, nl. de vzw Katholieke Scholen Heusden-Zolder (vzw KSHZ). Ook het Sint-Franciscuscollege (secundair onderwijs) heeft zich hierbij aangesloten.

De huidige overeenkomst loopt dus tot 31 augustus 2020 en bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor de scholengemeenschap bij het betrokken bestuur berust. De scholengemeenschap wordt vanaf 1 september 2019 beheerd door de Raad van Bestuur die de rol van het CASS (Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen Scholengemeenschap) op zich neemt.

Welke bevoegdheden worden op het niveau van de scholengemeenschap uitgeoefend?

1. De scholengemeenschap MAAKT AFSPRAKEN over:

 • de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap zoals bepaald in het decreet basisonderwijs;
 • het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap;
 • de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend aan de scholengemeenschap zoals bepaald in het decreet basisonderwijs;
 • de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als aanspreekpunt, voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de scholengemeenschap;
 • de aanwending van de (rest)punten beleids- en ondersteunend personeel die op het niveau van de scholengemeenschap kunnen worden samengelegd;
 • de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de scholengemeenschap;
 • de wijze waarop de school voor buitengewoon basisonderwijs haar deskundigheid ter beschikking stelt;
 • het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor gewoon/buitengewoon basisonderwijs die niet tot de scholengemeenschap behoren; met een scholengemeenschap secundair onderwijs; één of meer scholen voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en/of volwassenenonderwijs;
 • het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;
 • functiebeschrijvingen en evaluaties;
 • de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap.

2. De scholengemeenschap KAN AFSPRAKEN MAKEN over:

 • de overdracht van lestijden en uren uit het urenpakket;
 • de inhoud en de toepassing van de engagementsverklaring vermeld in artikel 37 van het decreet basisonderwijs;
 • de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen teneinde speciale projecten m.b.t. zorg mogelijk te maken;
 • het gebruik van de infrastructuur.

3. Bijkomende bevoegdheden.

Schoolbesturen kunnen aan de scholengemeenschap bijkomende bevoegdheden toewijzen, tenzij dit krachtens een wet, een bijzonder decreet of een decreet wordt verboden. De bijkomend toegewezen bevoegdheden worden dan als bijlage opgenomen in de overeenkomst.

De ervaringen van de voorbije jaren hebben ons alvast geleerd dat deze wettelijke bepalingen geen noemenswaardig obstakel vormen. Aangezien er nu nog slechts één bestuur is, komen alle bevoegdheden ook bij dit bestuur terecht.
Het bestuur en de scholen beogen daarbij niet alleen een bestuurlijke samenwerking, maar streven ook naar een samenwerking op inhoudelijk en pedagogisch vlak. Hierover lees je meer in de visietekst.